top of page

AGV

 

Sportcenter Tapilatu hecht belang aan de bescherming van jouw privacy. Daarom verwerken we de van jou verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring beschrijven we waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt. We gebruiken je gegevens alleen voor het doel zoals hier beschreven.

 

Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor het afsluiten van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, het onderhouden van contact, en het sturen van uitnodigingen naar wedstrijden

en evenementen. Verder informeren wij u graag over de nieuwste items en houden u graag op de hoogte van diverse aanbiedingen en prijsinformatie betreffende ons Hayashi of Top Ten assortiment.

Dit zodat u altijd op de hoogte bent van belangrijke informatie en aanbiedingen.

Om onze nieuwsbrieven naar u toe te sturen maken wij gebruik van e-mailadressen, zoals die eerder door u aan ons zijn doorgegeven.

 

De gegevens die wij verzamelen zijn vooral je NAW gegevens, eventueel je organisatie en functie en andere gegevens nodig voor communicatie zoals telefoonnummers en e-mail adressen.

 

Wij zijn volgens de privacyregels verplicht je te melden dat de door u verstrekte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze diensten aan je te kunnen verlenen. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

•             je toestemming (deze kun je ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);

•             voor de uitvoering van een overeenkomst;

•             om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;

•             ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang of dat van een derde. Ons belang is bijvoorbeeld om informatie over

               wedstrijden te delen en informatie te verschaffen.

 

Wij zijn volgens de wet privacyregels verplicht je te melden dat de door jou verstrekte persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde is om onze diensten aan je te kunnen verlenen. Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 

In principe delen wij je persoonsgegevens niet met derden. Hierop is een uitzondering. We delen je gegevens voor wedstrijden met andere martial arts en kickboks organisaties. Deze organisaties, net als Sportcenter Tapilatu zijn verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de AVG. Zij zijn net als Sportcenter Tapilatu verplicht zich aan de AVG te houden. Met hen sluiten wij dan ook geen overeenkomst af.

 

Sportcenter Tapilatu heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (hacken). Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens minimaal voor de duur waartoe wij volgens de wet verplicht zijn, maar niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.

 

Voortvloeiend uit de AVG heb je een aantal rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens. De belangrijkste zijn:

- het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van jou verwerken;

- het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;

- het recht om je gegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden          waarvoor zij zijn verkregen;

- het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;

  Indien je van één van bovenstaande rechten gebruik wilt maken, kun je een verzoek sturen aan w_tapilatu@hotmail.com.

 

Bovenstaande is geen volledige opsomming van alle rechten. Voor een volledige opsomming verwijzen wij je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij maken uw persoonsgegevens alleen openbaar indien wij hiertoe verplicht worden door een organisatie met wettelijk gezag. Indien wij van een dergelijke organisatie een verzoek krijgen voor het delen van persoonsgegevens, zullen wij je hier eerst over informeren indien dit is toegestaan. Wij zullen je persoonsgegevens niet delen met derden voor marketing doeleinden van deze derden.

bottom of page